Svenska Mustaschklubben


anno 1984

Styrelsen
Klubben bildades i Malmö den 10 oktober 1984 av medlemmar i det svenska nästet av den engelska mustaschklubben, The Handlebar Club. En av orsakerna till bildandet av den svenska klubben var att vi önskade bli en nationell klubb och att vi själva ville kunna hålla direkt kontakt med utländska klubbar. Stadgar utformades vid bildandet av klubben och de reviderades 1996 och 2005. Klubben är registrerad för att skydda namnet.Klubbens mål är att främja mustaschbärandet och att framhålla gentlemannaandan. Mustaschen skall vara av uppåtsträvande typ och minst 12 centimeter mellan spetsarna.
Skägg får bäras, men inte vara längre än att mustaschen är framträdande. Medlemsavgiften är fr.o.m. 2005, 30 kronor i månaden och betalas halvårsvis i förskott. Klubbmöte äger rum den andra måndagen i varje månad om inte annat beslutas. Årsmöte skall hållas innan oktober månads utgång. Klubbfärgerna är marinblått och vitt. Klubben deltager i olika tävlingar runt om i världen, inte minst i världsmästerskapen som hålls udda år. Klubben är en av stiftarna av WBMA (World Beard and Moustache Association). Gilla oss gärna på Facebook för löpande information.

Stadgar för Svenska Mustaschklubben
och dess vänförening.

Klubben bildades i Malmö den 10 oktober 1984.
Stadgarna reviderades den 15 oktober 1996, 13 oktober 2003 och senast 10 oktober 2005.

 1. Målsättning med klubben är att befrämja mustaschbärande och gentlemannaanda.
 2. För att erhålla medlemskap krävs att man är gentleman och
  1. att sökande har blivit föreslagen av medlem, som är ”fadder” och ansvarar för den sökandes lämplighet. Styrelsen godkänner sedan den sökande.
  2. att mustaschen är av ”cykelstyretyp” (obs. ej slokande) och av godtagbar storlek. Minimimått för mustasch, skall vara 12 cm. Som måttstock kan standardstångens toppmärke användas.
  1. För sökande om medlemskap i klubben skall ansökningsformulär ifyllas och välliknande nytaget foto i 2 ex. bifogas och sändas till sekreteraren. För sökande i södra Sverige skall den sökande deltaga i minst 2 möten under ett kvartal, innan inval kan ske. Fadder skall överlämna slips till den nyintagne medlemmen, vid en enkel ceremoni vid invalet.

   Inträdesavgift: 125 kr.

   Sökande från fjärran ort blir preliminär medlem tills han visat upp sig för styrelsen. Han väljs därefter in, som fullvärdig medlem.
  2. Klubbslips skall bäras vid möte, men får ej ges bort till annan än medlem i mustaschklubb!
   Bordsstandard och övriga klubbutensilier får ej ges bort, utan styrelsens godkännande.
  3. Medlemmar bör medverka på minst ett möte per år, gärna på årsmötet.
 3. Medlemsavgift fr.o.m. 2005 är 30 kr i månaden och regleras löpande. Ständigt medlemskap är 2500 kr. Avgift betalas halvårsvis i förskott. Medlemsavgiften skall sättas in på klubbens bankgirokonto 801-3138 eller postgirokonto 59 49 95-3.
 4. Person som gagnat eller gagnar klubbens intressen kan väljas in som hedersmedlem genom majoritetsbeslut vid årsmöte.
 5. Styrelsens sammansättning, mandattid och valår.
  Ordförande 2 år Ojämna årtal
  Vice ordförande 2 år Jämna årtal
  Sekreterare 2 år Ojämna årtal
  Kassör 2 år Jämna årtal
  Ledamot 2 år Ojämna årtal
  Klubbmästare 2 år Jämna årtal
  WEB-master 2 år Jämna år
  Valberedning och revisorer 2 st 1 år Varje år
  Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 8 ledamöter
 6. Årsmöte skall hållas innan oktober månads utgång
 7. Klubbens emblem består av mustasch med klubbens namn enligt ovanstående.
  Klubbfärg på slips och pullover mm: Marinblå med vit text.
 8. Ändringar av stadgar kan endast ske genom majoritetsbeslut vid 2 årsmöten.
 9. Uteslutning av medlemmar kan ske:
  1. om medlem ej fyller kraven enligt punkt 2b.
  2. om medlem anlägger skägg, som förtar mustaschens framträdande.
  3. om medlemsavgiften ej har betalts på ett år.
  4. om medlemmen ej uppträder som gentleman.
 10. ”Olycksfall” med mustasch, innebär vilande medlemskap tills mustaschen vuxit ut igen.
 11. Vid utträde eller uteslutning ur klubben, rekommenderas medlem att återlämna klubbnål och bordsstandard till sekreteraren.

Kontakta oss

Har du några frågor om mustascher eller medlemskap? Fyll i nedanstående så kontaktar vi dig snarast.